+420 778 277 277 info@estela.cz

Obchodní a provozní informace

© ESTELA PLASTICKÁ CHIRURGIE s.r.o.

Obchodní podmínky

Veškeré obrazové materiály jakož i texty, grafika a další části webové prezentace podléhají autorským právům a jejich reprodukce není dovolena bez výslovného souhlasu provozovatele.

Provozovatelem internetové prezentace na adrese https://www.estela.cz je společnost ESTELA PLASTICKÁ CHIRURGIE s.r.o.
IČ 05310857, DIČ CZ05310857, sídlo Vohnoutova 19, 625 00 Brno.

Vlastníkem internetové domény www.plastickachirurgie-brno.cz a www.estela.cz, textů, obrazového materiálu, licencí k obrazovému materiálu a veškerého obsahu na těchto doménách obsažených, je společnost ESTELA MEDICAL MARKETING s.r.o., která výše uvedené pronajímá na základě Smlouvy o pronájmu společnosti ESTELA PLASTICKÁ CHIRURGIE s.r.o.

Ochrana osobních údajů

Následující informace se týkají zpracovávání osobních údajů návštěvníků těchto webových stránek a / nebo Kupujícího (v tomto článku dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“), které provádí Prodávající (v tomto článku dále jen „Správce“). Zpracovávání a ochrana těchto osobních údajů se řídí ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), ve spojení s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

Zpracovávání osobních údajů při přihlášení k newsletteru

Osobní údaje Subjektu údajů, které Správce zpracovává za účelem odesílání informací o jeho produktech a službách (newsletter), jsou: emailová adresa Subjektu údajů.
Právním základem zpracovávání těchto osobních údajů je souhlas Subjektu údajů ve smyslu § 5 odst. 2 Zákona ve spojení s ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, který může být kdykoli odvolán kliknutím na aktivní odkaz umístěný na konci každého newsletteru nebo na základě písemné žádosti zaslané na emailovou adresu Správce.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání zájmu Subjektu údajů o zasílání newsletteru Správce, tedy po dobu trvání účelu zpracování.
Zpracováním osobních údajů Subjektu údajů může být pověřen Zpracovatel, který pro Správce zajišťuje nebo může zajišťovat správu newsletterových kampaní, případně který Správci poskytuje technické řešení pro správu newsletterových kampaní.
Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou případného Zpracovatele.
Subjekt údajů má především právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému správci, pokud byly osobní údaje zpracovány automatizovaným způsobem na žádost Subjektu údajů, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Správce a / nebo Zpracovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.
Newsletter není primárně určen pro návštěvníky mladší 16 let.

Kompletní znění prohlášení o ochraně osobních údajů zveřejněno zde.

 

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů a institut ADR

V případě spotřebitelského sporu s výjimkou sporů ze smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb, jejichž předmětem je poskytování zdravotní péče včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, se spotřebitel může obrátit se svým nárokem na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v tomto případě Česká obchodní inspekce.

Kontakt:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
https://adr.coi.cz/cs

18. 11. 2022 ESTELA PLASTICKÁ CHIRURGIE s.r.o.